01.09.2018

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin ponownych. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Spółka gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez stronę internetową Spółki.

II. Ochrona danych osobowych

Administratorem strony internetowej www.miniheavy.pl oraz Administratorem danych osobowych Kontahentów jest Mini Heavy Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Kaszewach Dwornych numer 22, 99-314 Krzyżanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000593477, posiadająca nr NIP: 7752649043 oraz REGON: 363284507, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, dalej: Spółka.

Spółka w swojej działalności skupia się na świadczeniu szeroko pojmowanych usług transportowych – począwszy od doradztwa w planowaniu transportu samochodów aż do jego realizacji. Świadczone usługi obejmują – oprócz transportu mienia – również wynajem aut. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z koniecznością przetwarzania:

  • danych osób fizycznych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy,
  • danych kontaktowych osób reprezentujących klientów lub dostawców Spółki,
  • danych kontaktowych osób zatrudnionych u klientów lub dostawców Spółki,
  • danych osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Strona internetowa www.miniheavy.pl została stworzona w celach promowania działalności Spółki i nie stanowi źródła gromadzenia lub miejsca przetwarzania danych osobowych. Poniższe informacje zostały przedstawione w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych wobec osób zainteresowanych usługami Spółki, których dane są lub mogą być przetwarzane, a zostały zgromadzone przede wszystkim w ramach kierowanych do Spółki w formie telefonicznej lub e-mailowej zapytań, dalej: Kontrahenci.

Mając na uwadze powyższe, Spółka podejmuje najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), dalej: Ustawa, oraz aktów wykonawczych do Ustawy, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Spółka podejmuje także bieżące działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Jak zostało już wspomniane, strona internetowa nie stanowi ani źródła gromadzenia ani miejsca przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Kontrahentów gromadzone są wyłącznie poprzez kierowanie do Spółki zapytań na podane na stronie dane kontaktowe drogą elektroniczną lub w formie telefonicznej. Spółka gromadzi w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, stanowisko. Procesowi przetwarzania danych podlegają także wszelkie inne dane podane przez użytkownika w kierowanym do Spółki zapytaniu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Kontrahenta, a, o ile Kontrahent wyrazi taką wolę, również w celu zawarcia i realizacji umowy obejmującej usługi świadczone przez Spółkę (przy czym zawarcie samej umowy następuje w lokalu przedsiębiorstwa). Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

Jednocześnie Spółka informuje, że kierowanie zapytań w formie elektronicznej na podane na stronie internetowej adresy e-mailowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Za zgodę na otrzymanie takiej informacji uważa się również udostępnienie przez Kontrahenta w tym celu swojego adresu e-mailowego w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikami Spółki.

Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytanie, a wypadku zawarcia umowy – nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z zawartą umową lub upływu wyznaczonego przepisami prawa podatkowego terminu przechowywania dokumentacji stanowiącej źródło powstania obowiązku podatkowego.

Prawa Kontrahenta

Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania, prawo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, w sytuacji gdy ich przechowywanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy prawo kontroli przetwarzania danych Kontrahenta zawartych w zbiorach obejmuje także:

  1. uzyskanie informacji, czy taki zbiór istnieje,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Spółka jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Nadto, Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy Spółka zamierza przetwarzać je w celach marketingowych. W celu skorzystania z ww. uprawnień, Kontrahent może skontaktować się Spółką na adres: ………(e-mail).…, bądź pisemne na adres siedziby Spółki.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Kontrahentów posiadają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę, a więc przede wszystkim pracownicy oraz współpracownicy Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych Kontrahenta w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych. Spółka prowadzi ewidencję wydanych upoważnień. Oprócz tego dane osobowe Kontrahentów mogą być udostępniane również podmiotom przetwarzającym, którym Spółka zleca czynności wymagające przetwarzania danych, np. prowadzenie działań marketingowych, wykonanie rozliczeń finansowych, obsługa informatyczna, ile zachodzi taka konieczność. Spółka nie przekazuje danych osobowych Kontrahentów innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to na wyraźny wniosek Kontrahenta albo jest konsekwencją obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony internetowej, a także kontakt ze Spółką w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że Kontrahent zapoznał się i akceptuje opisane w niniejszym dokumencie Zasady Prywatności. Postanowienia niniejszych Zasad Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w Życie. Spółka poinformuje osoby, które otrzymują treści marketingowe, w tym informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o wprowadzanych zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Prywatności mają zastosowanie przepisy Ustawy, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych zasad należy kierować na adres e-mail: biuro@miniheavy.eu lub korespondencyjnie na adres Administratora: Mini Heavy Transport Sp. z o.o., Kaszewy Dworne 22, 99-314 Krzyżanów.

× Zapytaj o transport